Firma v skratke

Spoločnosť DAH Biomasa s.r.o.bola založená v marci 2009 s hlavným cieľom zabezpečiť ekologické palivo pre kogeneračné jednotky Bardejov, Topoľčany a iných výrobcov tepelnej a elektrickej energie, ktorí energiu vyrábajú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov.
Firma vznikla ako dcérska spoločnosť firmy DAH s.r.o., ktorá sa na slovenskom trhu s drevom pohybuje už 17 rokov a rakúskej firmy WK Holz, GmbH. Cieľom bolo, aby sa drevo, ktoré sa vyťaží na Slovensku, aj na Slovensku ďalej zužitkovalo.
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba paliva z organických produktov - najmä výroba energetickej drevnej štiepky. Na tento účel spracovávame prevažne drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, piliarskej výroby, atď. Drevná štiepka je jednou z foriem pevnej biomasy, ktorá je využiteľná hlavne pre energetické účely. Toto ekologické palivo je v porovnaní s fosílnymi palivami ( uhlie, zemný plyn ,ropa ) z pohľadu emisií CO2 neutrálne, nakoľko sa pri jeho spaľovaní uvoľní iba toľko CO2, koľko rastlina počas svojho rastu prijala. To znamená, že využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkového efektu.

Výhradný dodávateľ

  • Biomasa v Bardejove

    Sme výhradný dodávateľ drevnej štiepky pre elektráreň a tepláreň v Bardejove, spustenú v januári 2010.

  • Biomasa v Topoľčanoch

    Výhradne dodávame drevnú štiepku aj pre elektráreň a tepláreň v Topoľčanoch, spustenú v júni 2011.

DAH Biomasa, s.r.o. informuje verejnosť, že v období v období od 03/2015 do 08/2015 realizovala projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DAH Biomasa, s. r. o. zavedením inovatívnej technológie. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 311 500,- €, výška nenávratného finančného príspevku je 199 983,- €. Miestom realizácie projektu je prevádzka spoločnosti Bioenergy Bardejov, s.r.o. v Bardejove. Cieľom projektu je posilnenie inovačných výrobných aktivít spoločnosti DAH Biomasa, s. r. o. v rámci štiepenia drevnej biomasy. Spoločnosť prispeje k energetickej náročnosti výroby biomasy, znižovaniu ekologických dopadov priemyselnej činnosti v rámci drevospracujúceho odvetvia a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity s názvom: „Obstaranie inovatívnej technológie štiepkovača drevnej biomasy“, predmetom ktorej je obstaranie stacionárneho štiepkovacieho zariadenia s predprípravou na montáž na betónový podklad s dízelagregátom, ekvivalent elektromotor so súčtovým výkonom hnacích motorov min 450 kW. Projekt má pozitívny vplyv na obyvateľov oblastí, kde sú jeho výsledky použité, keďže výstupy projektu sú definované ako zefektívnenie a inovácia progresívnych technologických postupov pri spracovaní drevnej biomasy s nízkou spotrebou energií, nepoškodzujúce vodu, pôdu, ovzdušie ani prírodu a krajinu. Odpadový – zvyškový materiál bude poskytnutý na ďalšie spracovanie resp. bude odstránený podľa platných predpisov. Ich vplyv na životné prostredie je neutrálny a z environmentálneho hľadiska je možné ich dlhodobé využívanie.

Sídlo prijímateľa: Budovateľská 35, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk