Nezhody a reklamačné zrážky

Kvalitatívne nezhody s podmienkami uvedenými v "Technických parametroch (na stiahnutie v pravo)" sú riešené nižšie uvedenými zrážkami z ceny, v reklamačných konaniach s  dodávateľmi, pričom reklamácie sú riešené písomne a telefonicky, alebo písomne a osobnou účasťou dodávateľa. Zásielky so zrážkou z ceny do 50 % je možné priamo spotrebovať, zásielky nad 50 % sú až do vyriešenia reklamácie vyložené na vyhradené miesto.

 1. Hniloba nad povolenú hranicu.
  • 5 % - 5 % z ceny zásielky
  • 10 % - 10 % z ceny zásielky
  • 20 % - 15 % z ceny zásielky
  • 30 % - 20 % z ceny zásielky
  • 40 % - 30 % z ceny zásielky
  • 50 % - 40 % z ceny zásielky
  • nad 50 % zásielku vrátiť dodávateľovi
 2. Priemer na tenšom konci.
  • Priemer pod 4 cm zrážka - 10 % z ceny zásielky
 3. Nadrozmerné drevo.
  • Neodoberá sa
 4. Miešanie drevín v zásielke.
  • Miešanie skupín drevín je neprípustné, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri akomkoľvek  miešaní  drevín z rôznych skupín sa použije vyšší koeficient ATT.
 5. Krivosť.
  • Akákoľvek krivosť nad povolenú hranicu – zrážka 5 % z ceny zásielky
 6. Kovové predmety v zásielke.
  • Zásielku upraviť dodávateľom, resp. vrátiť dodávateľovi

V prípade nedodržania technických podmienok dodávok a podmienok kúpnej ceny vo viacerých bodoch v jednej zásielke, je percentuálna zrážka z ceny tvorená súčtom predmetných zrážok, maximálne však 50 %.